Past KSA Presidents

Amar Vasanthkumar
Amar Vasanthkumar

President ( 2019-2020)

Anil Bharadwaj
Anil Bharadwaj

President ( 2018-2019)

Vineet Rao
Vineet Rao

2017-18 Phoenix, AZ

Sahana Narsipur
Sahana Narsipur

(2015-16)

Deepak Kulkarni
Deepak Kulkarni

2016-17

Ramesh Arakere
Ramesh Arakere

(2013-14)

Kavita Kulkarni
Kavita Kulkarni

(2014-15)

Prakash Joshi
Prakash Joshi

(2012-13)

Subbu Konnanur
Subbu Konnanur

(2011-12)